Все документы темы  


Обращение Мосцицкого


Игнаций Мосцицкий – президент Польской республики (1926 - 1939)
Обращение Президента Польской республики Игнация Мосцицкого 17 сентября 1939 года

Obywatele!

Gdy armia nasza z bezprzykładnym męstwem zmaga się z przemocą wroga od pierwszego dnia wojny aż po dzień dzisiejszy, wytrzymując napór ogromnej przewagi całości bezmała niemieckich sił zbrojnych, nasz sąsiad wschodni najechał nasze ziemie, gwałcąc obowiązujące umowy i odwieczne zasady moralności.

Stanęliśmy tedy nie po raz pierwszy w naszych dziejach w obliczu nawałnicy zalewającej nasz kraj z zachodu i wschodu.

Polska, sprzymierzona z Francją i Anglią, walczy o prawo przeciwko bezprawiu, o wiarę i cywilizację przeciwko bezdusznemu barbarzyństwu, o dobro przeciwko panowaniu zła na świecie. Z walki tej, wierzę w to niezłomnie, wyjść musi i wyjdzie zwycięsko.

Obywatele! Z przejściowego potopu uchronić musimy uosobienie Rzeczypospolitej i źródło konstytucyjnej władzy. Dlatego, choć z ciężkim sercem, postanowiłem przenieść siedzibę Prezydenta Rzeczypospolitej i Naczelnych Organów Państwa na terytorium jednego z naszych sojuszników. Stamtąd, w warunkach zapewniających im pełną suwerenność, stać oni będą na straży interesów Rzeczypospolitej i nadal prowadzić wojnę wraz z naszymi sprzymierzeńcami.

Obywatele! Wiem, że mimo najcięższych przejść, zachowacie, tak jak dotychczas, hart ducha, godność i dumę, którymi zasłużyliście sobie na podziw świata.

Na każdego z was spada dzisiaj obowiązek czuwania nad honorem Naszego Narodu, w najcięższych warunkach.

Opatrzność wymierzy nam sprawiedliwość.

Kossów, dnia 17.9.1939

Граждане!

Когда армия наша с беспримерным мужеством сражается против вражеского напора с первых дней войны и по день сегодняшний, сдерживая натиск превосходящих германских вооруженных сил, наш восточный сосед вторгся в наши земли, нарушая обязательные соглашения, и извечные принципы нравственности.

Мы не впервые в нашей истории попадаем в бурю, заливающую нашу страну и с запада, и востока.

Польша, совместно с Францией и Англией, борется за право против бесправия, за веру и цивилизацию против бездушного варварства, за добро против господства зла в мире. Я верю, что из этой борьбы, мы выйдем несокрушимыми с победой.

Граждане! На время потопа мы должны защитить олицетворение Польской республики и источник конституционной власти. Поэтому, я, хоть и с тяжелым сердцем, решил перенести местопребывание Президента Польской республики и Высших органов государства на территорию одного из наших союзников. Находясь там, в условиях гарантированной полной суверенности, они будут охранять интересы Польской республики и по-прежнему вести войну вместе с нашими союзниками.

Граждане! Знаю, что вопреки самым тяжелым последствиям, вы сохраните как сохраняете и сейчас выдержку, достоинство и гордость, которыми вы заслужили себе удивление мира. На каждого из вас падает сегодня обязанность беречь честь Нашего Народа, в самых тяжелых условиях. Провидение да дарует нам справедливость.

Коссув, 17.9.1939

Текст воспроизводится по: http://pl.wikisource.org/wiki/Or%C4%99dzie_Prezydenta_RP_Ignacego_Mo%C5%9Bcickiego_z_17_wrze%C5%9Bnia_1939_r.

Перевод: Гриднев  А.АТеги: Катынь, 2. Вступление советских войск в Западную Белоруссию и Украину, Государственные документы

Библиотека Энциклопедия Проекты Исторические галереи
Алфавитный каталог Тематический каталог Энциклопедии и словари Новое в библиотеке Наши рекомендации Журнальный зал Атласы
Алфавитный указатель к военным энциклопедиям Внешнеполитическая история России Военные конфликты, кампании и боевые действия русских войск 860–1914 гг. Границы России Календарь побед русской армии Лента времени Средневековая Русь Большая игра Политическая история исламского мира Военная история России Русская философия Российский архив Лекционный зал Карты и атласы Русская фотография Историческая иллюстрация
О проекте Использование материалов сайта Помощь Контакты
Сообщить об ошибке
Проект "Руниверс" реализуется при поддержке
ПАО "Транснефть" и Группы Компаний "Никохим"